فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER

شباهت تامّ او به پيامبر
1- در صحيح ترمذى[1] به نقل از عايشه، آمده است:
كسى را نديدم كه شباهت زى و وقار و سيره ى او در نشست و برخاست به رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم بيش از فاطمه باشد. هرگاه فاطمه بر رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم وارد مى شد، رسول خدا سوى او مى شتافت، او را مى بوسيد و در جاى خود مى نشاند و هرگاه رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم نزد فاطمه مى آمد، فاطمه از جاى برخاسته، او را مى بوسيد و در جاى خويش مى نشاند.[2]
2-در مستدرك الصحيحين[3] از عايشه نقل شده كه گفت:
كسى را نديدم كه كلامش چون فاطمه شبيه كلام رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم باشد، هرگاه بر رسول خدا وارد مى شد به او خوش آمد مى گفت، از جا برمى خاست و به طرف فاطمه مى رفت، دستش را مى گرفت و مى بوسيد و او را در جاى خود قرار مى داد.
صاحب مستدرك الصحيحين مى گويد، اين روايت، شرائطى را كه مسلم و بخارى براى حديث صحيح ذكر كرده اند، واجد است.
حديث فوق را ديگران نيز نقل كرده اند: بخارى در الادب المفرد[4] و ابوعمر در استيعاب[5] همچنين بيهقى در سنن[6] حديث بالا را با اين اضافه نقل مى كند:
هرگاه نبى اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم نزد فاطمه مى آمد، فاطمه خوش آمدش مى گفت، از جا برمى خاست و دست پدر را گرفته مى بوسيد.
3- امام احمد بن حنبل در مسند [7] از انس بن مالك نقل مى كند كه گفت:
كسى در شباهت به رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم بسان حسن بن على عليه السلام و فاطمه سلام الله علیها نبود.
4- مسلم در صحيح باب مربوط به فضائل فاطمه سلام الله علیها مى نويسد كه عايشه گفت:
تمام همسران نبى اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم جمع بودند كه فاطمه آمد. راه رفتنش چون راه رفتن رسول خدا بود، رسول اكرم به او فرمود: «مرحبا به دخترم» پس او را طرف راست يا چپ خود قرار داد.
اين حديث ادامه دارد و دنباله ى آن در فصل 9 خواهد آمد. ابن ماجه[8] احمد بن حنبل[9] و بسيارى ديگر از بزرگان علم حديث، اين روايت را نقل كرده اند.
5- متقى در كنزالعمال[10] از عايشه نقل مى كند كه:
نبى اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم موهاى سر فاطمه را بسيار مى بوسيد.
به گفته ى متقى، اين روايت را ابن عساكر نيز نقل كرده است. مناوى در فيض القدير[11] مى نويسد:
رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم همچنين در كام فاطمه بسيار بوسه مى زد. و از ابى داود نقل مى كند كه:
رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم زبان فاطمه را مى مكيد.
6- ابن اثير در اسدالغابة[12] به نقل از ابن عباس- مى نويسد:
رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم هرگاه از سفر مى آمد دختش فاطمه سلام الله علیها را مى بوسيد.
هيثمى نيز در مجمع[13] خود، روايت را نقل كرده مى نويسد: راويان اين حديث همه مورد وثوقند و طبرانى در الاوسط آن را آورده است. محب طبرى نيز حديث را در ذخائرالعقبى[14] آورده مى گويد: ابن السرى آن را نقل كرده است.
7- محب طبرى[15] به نقل از عايشه مى نويسد:
رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم روزى گودى زير گلوى فاطمه را بوسيد.
محب طبرى مى گويد: حربى اين حديث را نقل كرده و ملّا در سيره ى خود آن را با اين اضافه آورده است:
به رسول خدا عرض كردم: كارى كرديد كه تاكنون نكرده بوديد. فرمود: عايشه! هرگاه مشتاق بهشت شوم، گودى زير گلوى فاطمه را مى بوسم.
در فصل اول كتاب آورديم كه عايشه گفت: «به رسول خدا عرض كردم، اى رسول خدا شما را چه مى شود كه هرگاه فاطمه مى آيد او را مى بوسيد...» و همچنين كلام ابن عباس را كه گفت: «رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله و سلم فاطمه را زياد مى بوسيد...».

[1]صحيح ترمذى، ج 2، ص 319
[2]اين روايت را ديگران نيز نقل كرده اند از جمله: ابوداود در صحيح خود، باب اخبار مربوط به قيام، ج 33، ص 223، حاكم در مستدرك الصحيحين، ج 4، ص 272، بخارى در الادب المفرد، ص 136، عسقلانى در فتح البارى، ج 9، ص 200، مى نويسد: ابن حبان نيز اين روايت را ذكر كرده است
[3]مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 154 و 159
[4]الادب المفرد، ص 141
[5]الاستيعاب، ج 2، ص 751
[6]سنن بيهقى، ج 7، ص 101
[7]مسند الامام احمد بن حنبل، ج 3، ص 164
[8]صحيح ابن ماجه، باب «ما جاء فى ذكر مرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم»
[9]مسند احمد بن حنبل، ج 6، ص 282
[10]كنزالعمال، ج 7، ص 111
[11]فيض القدير، ج 5، ص 176
[12]اسدالغابة، ج 5، ص 522
[13]مجمع الزوائد، ج 8، ص 42
[14]ذخائرالعقبى، ص 36
[15]ذخائرالعقبى، ص 36

الصفحة الرئیسیة من نحن |  الاتصال بنا |  الأهداف

faraa.ir