فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


اذکار و ادعیه
19.  دعاى آن حضرت در محشر براى بخشيده شدن گناهان شيعيانش 
20.  دعاى آن حضرت برای شفاعت دوستدارانش 
21.  دعاى آن حضرت در هنگام خواب  
22.  دعاى دیگر آن حضرت هنگام خواب 
23.  دعاى آن حضرت براى رفع خوابهای پریشان 
24.  دعاى آن حضرت براى رفع بيخوابى 
25.  دعاى آن حضرت براى شوهرش 
26.  دعاى آن حضرت در برطرف شدن غم و اندوه 
27.  دعاى آن حضرت براى رهائى از مهالك 
28.  دعاى آن حضرت براى بيمارى تب 
29.  دعاى دیگر از آن حضرت براى بيمارى تب 
30.  دعاى آن حضرت برای جلوگیری از خطرات 
31.  دعای دیگر آن حضرت برای قضاء حوائج 
32.  دعاى دیگر آن حضرت برای قضاء حوائج 
33.  دعاى آن حضرت براى دفع شدائد 
34.  دعاى آن حضرت براى كارهاى مهم و برطرف شدن هم 
35.  دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج 
36.  دعاى آن حضرت در تسبيح و تنزيه خداوند در روز سوم ماه 
1 2 3 4
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir