فارسی العربی |  English  AALULBAYT
GLOBAL INFORMATION CENTER


اذکار و ادعیه
37.  دعاى آن حضرت در مورد بدست آوردن اخلاق نيكو و كارهاى پسنديده 
38.  دعاى آن حضرت براى بخشيده شدن گناهان 
39.  دعاى آن حضرت در هنگام بيمارى براى كسب رحمت الهى 
40.  دعاى آن حضرت در برآورده شدن حاجات دنيا و آخرت 
41.  دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات 
42.  دعاى آن حضرت براى قضاء دين و آسان شدن كارها 
43.  دعاى آن حضرت در صبح (دعای حریق) 
44.  دعاى آن حضرت در هر صبح و شام 
45.  دعاى دیگر آن حضرت بعد از هر نماز 
46.  دعاى آن حضرت در تسبيح و تنزيه خداوند 
47.  دعاى آن حضرت در تعقيب نماز عصر 
48.  دعاى آن حضرت در تعقيب نماز ظهر 
49.  دعاى آن حضرت در تعقيب نماز مغرب 
50.  دعاى آن حضرت در تعقيب نماز عشاء 
51.  دعاى آن حضرت بعد از هر نماز 
52.  دعاى آن حضرت در روز شنبه 
53.  دعاى آن حضرت در روز يكشنبه 
54.  دعاى آن حضرت در روز دوشنبه 
1 2 3 4
صفحه اصلی درباره ما |  ارتباط با ما |  اهداف

faraa.ir